Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntjük Önt a Közszolgálati egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos honlapunkon.

Az ÁROP 2.2.5 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban” című kiemelt projekt keretében megvalósuló teljesítményértékelési rendszer alapvető célja a közszolgálati tisztviselők teljesítményének javítása révén, a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák (ismeret, tudás, készségek, képességek, szociális szerepek, én-kép, személyiségvonások, motiváció) fejlesztésével a szervezet célkitűzéseinek eléréséhez hathatósan hozzájárulni. Alapvető feladata pedig – az értékelési tényezők, valamint a mérési és az értékelési módszerek kombinált alkalmazásával – annak megállapítása, hogy a közszolgálati tisztviselő milyen mértékben és eredménnyel járult hozzá a szervezet céljainak eléréséhez.

A tárgyévi Kttv. szerinti teljesítményértékelés feladatainak időbeni folyamata (tárgyévben - 2014. január 1-től kezdődően)
 • január 31-ig: minden értékelt számára (amennyiben a munkaköri feladatok száma lehetővé teszi) legalább három, legfeljebb négy munkaköri egyéni teljesítménykövetelményt kell meghatározni, valamint elő kell írni részükre a kompetencia alapú munkamagatartás tényezők alkalmazását;

 • június 15 - július 15: első féléves teljesítményt kell értékelni (kivéve Hjt.);

 • július 15-ig: minden értékelt számára meg kell határozni a második féléves munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket (kivéve Hjt.);

 • évközben az értékelő vezető módosíthatja az értékelt teljesítménykövetelményét (az értékelttel egyeztetnie és indokolnia kell);

 • tárgyévet követő január 1 - január 31: a tárgyév második félévét, valamint az egész tárgyévet az értékelő vezetőnek kell értékelnie és mérnie, és ekkor történik a minősítés (kivéve Hjt.).


A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (továbbiakban: KSZF) a 10/2013.közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló Korm. rendelet értelmében elektronikus formában biztosítja a lebonyolításhoz szükséges módszertani anyagokat, illetve több működési modell alkalmazását, a KSZF TÉR Centrumhoz való csatlakozást is lehetővé teszi, melyek segítségével a résztvevő szervezetek végre tudják hajtani az előírt tevékenységet.

A TÉR Centrumban a KSZF által kifejlesztett TÉR Informatikai szoftver biztosítja a közszolgálati egyéni teljesítményértékelés elektronikus felületét. Megkönnyítve ezzel a civil közigazgatás szervezeteinek teljesítményértékeléssel kapcsolatos kötelező feladatait. A szervezet első számú vezetőjének a teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatban a legfontosabb feladata, a TÉR működési modellek tekintetében, az előnyök és hátrányok mérlegelése mellett, a szervezete számára legmegfelelőbb modell kiválasztása.

A civil közigazgatás területén - számos előny miatt - ajánlott a csatlakozás a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztálya által üzemeltetett TÉR Centrumhoz.

A TÉR Informatikai szoftver használatához a szervezeteknek regisztrálni kell.
A regisztrációhoz szükséges tájékoztató anyagok és a kitöltendő dokumentum letölthető a Dokumentumtár menüpont alatt (TÉR Regisztráció.xls).

A kitöltött regisztrációs dokumentumokat kérjük postai úton a Belügyminisztérium Közszolgálat - fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály, 1135, Budapest, Szegedi út 35-37. címére visszaküldeni.

Elektronikus ügyintézésre vonatkozó információk:

A TÉR portál és rendszer használatához szükséges intézményi regisztrációs bejelentő lapot – az eddigi postai úton történő megküldésen túl – elektronikus úton, hivatali kapu igénybe vételével is befogadunk a gyorsabb ügyintézés érdekében. A hivatali kapun keresztül küldött dokumentumon elhelyezett elektronikus hitelesítés tartalmazza a munkáltató vezetőjének, illetve a hivatali szervezet vezetőjének, mint nyilatkozattevőnek a nevét, a vezetői beosztását és szervezetét. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton benyújtott „Bejelentő lap”-nak meg kell felelnie az ügyintézés során az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti dokumentumhitelesítés feltételeinek.

A Belügyminisztérium hivatali kapujának adatai:
- Rövid név: BELUGY
- KRID: 629214158


A felelős miniszter jogkörében eljáró és az operatív feladatok vonatkozásában országos hatáskörrel rendelkező személyügyi központ a TÉR országos szintű működtetése kapcsán a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet és a 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről alapján a következő feladatokat látja el:
 • módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez;

 • előkészíti a módszertan módosítását;

 • monitoring tevékenységet végez a folyamat tekintetében;

 • lefolytatja az érintett ágazatok és szervezetek szakembereinek felkészítését;

 • informatikai háttérbiztosítást nyújt;

 • a miniszter által meghatározott szempontrendszer alapján minden év március 31-ig jelentést készít a felelős miniszter részére a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.

Ennek kapcsán a KIH módszertani konferencia sorozatot szervezett, amelynek témája a közszolgálati teljesítményértékelés gyakorlati megvalósítása volt. A rendezvények tájékoztatást nyújtottak a jogszabályban meghatározott feladatokról, a jogszabályi háttérről valamint a teljesítményértékelés gyakorlati lebonyolításáról. Bemutatásra került az egységes és integrált közszolgálati teljesítményértékelési rendszer informatikai szoftvere, az értékelő vezetők és a helyi szervezeti támogatók módszertani feladatai.
A személyügyi központ 2013 - 2014 évben országosan 39 alkalommal, közel 4000fő részvételével, tartott módszertani felkészítőt a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésben résztvevő tisztviselők részére.
 • Szervezetek/Intézmények jogutódlással szűnnek meg, vagy másik szervezetbe olvadnak be. Előfordult olyan probléma, hogy az átkerülő személyek értékelését az előző (megszűnt/beolvadt) szervezetnél nem zárták le. Az új szervezet nem tudja beemelni magához a TÉR rendszerben a tisztviselőket (értékelteket) akik az átszervezéssel bekerültek, így nem tudja az új követelményeket a TÉR rendszerben létrehozni. Mit kell tenni annak érdekében, hogy az értékeltek teljesítményértékelésére vonatkozó dokumentumok kezelése továbbra is jogszerű és biztonságos maradjon?
  A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) (2)-(4) bekezdései szerint, ha az értékelt személy jogviszonya év közben megszűnik, a teljesítményértékelését jogviszonya megszűnésekor akkor is el kell végezni, ha kevesebb, mint két hónapig állt az értékelő vezetőjének az irányítása alatt. Végleges áthelyezés esetén is fennáll az értékelési kötelezettség, s az új munkáltatónak figyelembe kell vennie az értékelt személyre vonatkozó - az áthelyezése előtti munkáltató által végzett - tárgyévi teljesítményértékeléseket.
  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. § (1) bekezdés j) pontja alapján a munkáltató köteles a kormánytisztviselő teljesítményét értékelni és minősítését elvégezni, e feladat a kormányzati szolgálati jogviszonyából, illetve a vezetői tevékenységéből származó kötelezettsége. A Kttv. 155. § (1) bekezdése szerint fegyelmi vétséget követ el a kormánytisztviselő és vezető, ha kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.
  A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján a megszűnő, vagy integrálódó közigazgatási szervezetek értékelés alá vont kormánytisztviselőinek teljesítményértékelését a Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltatónak el kell végeznie. Ha e jogszabályban rögzített kötelezettségét nem teljesíti, akkor fegyelmi vétséget követ el, ellene fegyelmi eljárás indítható.

 • Belépő dolgozó esetében, ha a dolgozó rendelkezik már TÉR adatlappal, akkor eldöntheti, hogy a korábbi adatlapot emeljük-e be az állományunkba, vagy új adatlapot szeretne? Az új belépő dolgozónak készült már teljesítményértékelése a korábbi munkáltatójánál, viszont nem tudjuk az azonosítóját, akkor új dolgozóként kell rögzítenünk a TÉR rendszerben? A korábbi teljesítményértékelése ebben az esetben elvész? Ha egy munkáltató megkeres minket azzal, hogy adjuk meg egy korábban nálunk dolgozó személy TÉR azonosítóját, hogy be tudják emelni a saját állományukba, akkor kiadható-e ez az azonosító, vagy csak a dolgozó kérésére adható ki? Ha kiadható, akkor milyen jogszabály alapján adhatjuk ki, vagy kérhetjük be más munkáltatóktól?
  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 184. §-a szerint a teljesítményértékelés a személyi anyag része, amelyet 50 évig őrizni szükséges. Álláspontunk szerint a korábbi azonosítót a korábbi munkáltatótól kell az új munkáltatónak elkérnie a Kttv. 184. § (3) bekezdése alapján.
  A teljesítményértékeléssel összefüggő jogszabályok arra vonatkozóan nem tartalmaznak rendelkezést, hogy hány adatlappal rendelkezhet az érintett közszolgálati tisztviselő.

 • Ha az új belépő dolgozó olyan munkáltatótól jött, ahol nem a TÉR Centrum programot használják, hanem saját programot, akkor hogyan tudjuk a korábbi értékelését figyelembe venni, illetve figyelembe kell-e vennünk az év végi minősítésnél?
  Ha az új belépő teljesítményét a korábbi munkáltatójánál 2013. július 1-jétől a Kttv., valamint a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet és a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet alapján kellett értékelni, illetve mérni, az e rendszer alapján rá vonatkozó teljesítményértékelést figyelembe kell venni az év végi minősítésnél.

 • Kilépő dolgozó esetében az értékelést követően van-e arra lehetőség, hogy a dolgozó kérésére ne csak állományon kívül helyezzük az adatlapját, hanem töröljük is a TÉR rendszerből? Milyen esetekben lehet törölni az adatlapot?
  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 184. §-a szerint a teljesítményértékelés a személyi anyag része, amelyet 50 évig őrizni szükséges.

 • Olyan dolgozó esetében, akinek a szakmai munka értékelése egy korábbi munkáltatónál történt, teljesítményértékelésére azonban nálunk kerül sor, hogyan kell figyelembe venni a szakmai munka értékelését?
  2013. év első felében nem volt teljesítményértékelés, helyette a szakmai munka értékelését kell figyelembe venni. Az év végi minősítés során 50-50%-ban számít be a szakmai munka értékelése és a második féléves teljesítményértékelés? A 2013. év végi minősítés hogyan fog megtörténni, hiszen az első féléves szakmai munka értékelését nem lehet rögzíteni a programban. Illetve iránymutatást kérünk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk számszerűsíteni a szakmai munka értékelését.
  A Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők vonatkozásában a 2013. évre vonatkozó minősítésnek 2013. július 1-je és 2013. december 31-e között a teljesítményértékelés eredményét kell tekinteni. Nem kell ezért számszerűsíteni az első féléves szakmai munka értékelését. Ugyanakkor értelemszerűen az első féléves szakmai munkát figyelembe veheti a munkáltató az év végi értékelésnél/minősítésnél.

 • Olyan dolgozó részére, akinek van szakmai munka értékelése, de nincs teljesítményértékelése - mert pl. július 15-től tartós távollévő – kell készíteni minősítést a szakmai munka értékelése alapján? Ha kell, akkor hogyan kell rögzíteni a programban? Értékelőlapja ugyanis nincs.
  A Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők vonatkozásában a 2013. évre vonatkozó minősítésnek 2013. január 1-je és 2013. június 30-a között a szakmai munka értékelését, 2013. július 1-je és 2013. december 31-e között a teljesítményértékelés eredményét kell tekinteni. Ha nem volt teljesítményértékelése tartós távollét miatt, akkor a szakmai munka értékelését kell minősítésnek tekinteni.

 • Legalább három, legfeljebb négy munkaköri egyéni teljesítménykövetelményt kell meghatározni, mely lehet első féléves, második féléves, illetve éves. Kell-e mindenképpen első féléves, második féléves és egész éves teljesítménykövetelmény is, vagy elég pl. év elején három egész éveset kitűzni? Ezeket össze lehet adni, hogy meglegyen a három vagy négy, vagy a féléves csak félnek számít, és amennyi első féléves volt, annyi második féléves is kell?
  Kttv. 130. §-a alapján legalább évi két teljesítményértékelésre sor kell, hogy kerüljön. Ezért féléves célkitűzéseket mindenképpen szükséges meghatározni. A félévre tűzött célkitűzés is egy egész teljesítménykövetelménynek számít.

 • munkáltatói jogkör gyakorlója – a szervezet sajátosságaira tekintettel – tárgyévben a féléves teljesítményértékelést megelőzően további teljesítményértékeléseket is végezhet, két teljesítményértékelés között azonban legalább két hónapnak el kell telnie. Ha valamilyen okból egy dolgozót a vezető pl. május 30-án értékel, akkor június 15 és július 15. között (a féléves teljesítményértékeléskor) nem értékelheti újra? Ha nem, akkor mikor kell május 30-át követően újra értékelni? A második féléves teljesítménykövetelményeket mikor kell meghatározni a dolgozó részére?
  Úgy szükséges időzítenie a munkáltatónak az év közbeni teljesítményértékeléseket, hogy a féléves teljesítményértékelés a Korm. rendeletben meghatározott időintervallumban történjen, ez a munkáltató felelőssége.

 • Kell-e 2013-ra vonatkozóan minősítést készíteni azon dolgozók részére, akik 2013.12.31-én, vagy például 2014.01.10-én, és 2014.01.31-én lépnek ki?
  Akinek 2013. december 31-én szűnik meg a jogviszonya, nem lehet minősítést készíteni, hiszen a Korm. rendelet értelmében ezt, 2014. januárban kell megtenni. A 2014. januárban kilépők részére szükséges minősítés elkészítése.

 • Bíró Marcell: teljesítmény-központú lett a közigazgatás
  Teljesítményalapú értékelési rendszer jött létre a közigazgatásban – ismertette Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban című projekt, hétfői záró rendezvényén. Az államtitkár hangsúlyozta, objektív értékelésre alkalmas, pontos, gyors valamint felhasználóbarát teljesítményértékelési rendszer született.

 • Miénk itt a TÉR! – Objektív értékelési rendszer a közigazgatásban
  Július 1-ével lépett életbe a közigazgatás teljes reformjának egyik legfontosabb eleme, a TÉR teljesítményértékelési rendszer. A struktúra bevezetéséhez a megváltozott szemléletmód mellett új szoftvert is kifejlesztett a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) Személyzetfejlesztési Főosztálya, amiben a közigazgatás vezetői értékelik kollégáikat - mondta Arany Mónika főosztályvezető, a projekt felelőse a Rádió Orientnek.

 • KIM: teljesítményközpontú közigazgatás a cél
  Teljesítményközpontú közigazgatás kiépítése a cél, ennek pedig lényeges eleme a teljesítmény értékelése - mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közigazgatási államtitkára.

 • A teljesítményközpontú közigazgatás a cél (videó)
  Teljesítményközpontú közigazgatás kiépítése a cél, ennek pedig lényeges eleme a teljesítmény értékelése – mondta Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) közigazgatási államtitkára hétfőn Budapesten.

2019/10/18 09:07
Újabb jogállással bővül a TÉR

2019. 03. 12-étől bevezetésre került a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya (a továbbiakban: Riasz.), mely a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti rendvédelmi feladatokat ...

2019/02/19 14:33
TÉR felkészítés a Vízügyi ágazat vezetői részére

A 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2018. 01. 01-i dátummal a vízügyi ágazat közszolgálati egyéni teljesítményértékelő rendszeréhez, a TÉR-hez történő csatlakozása végrehajtásra került. Az ágazat értékelő vezetői számára a módszertannak megfelelő értékelés elvégzése érdekében 2018. december 3-án és ...

2019/01/31 16:43
TÉR statisztikai adatküldés határideje: 2019. 02. 15.

Tisztelt Helyi Szervezeti Támogató!


A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2019. január 31-ig le kell folytatnia a teljesítményértékelést a Korm. rendeletnek és a 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelően.
A Belügyminisztérium ...

2018/07/02 15:16
Kompetenciateszt elérhető a TÉR-ben

2018. június 18-tól a TÉR rendszerben elérhető a „Kompetencia Tesztek” alkalmazás, amely az ÁROP 2.2.23- azonosító számú „Közigazgatási szervek munkatársainak kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében a TÉR rendszer ajánlott elemeinek bővítéseként és a teljesítményértékelés folyamatának kiegészítéseként ...

2018/06/18 11:00
TÉR rendszerhasználati segédlet az értékelt állami tisztviselők részére

A Belügyminisztérium kezelésében működő TÉR rendszer Európai Unió-s forrásból továbbfejlesztésre került, amely 2018. január 1-től vált elérhetővé. A teljesítményértékelési rendszeren belül kifejlesztett „ÁTTV” modul, melyet az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet szabályoz, ...

2018/06/14 12:06
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal TÉR vezetői felkészítés

2018. május 29-én a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztályának Személyügyi Központja TÉR gyakorlati felkészítést tartott Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felkérésére a hivatal vezetői számára. A program a 2018. január 1-jétől történt teljesítményértékeléssel összefüggő változások ...

2018/03/20 16:10
A vízügyi ágazat csatlakozása a TÉR-hez

2018. 01. 01-jétől bevezetésre került a vízügyi ágazat számára a 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet szerinti közszolgálati egyéni teljesítményértékelő rendszer (TÉR). A vízügyi ágazat TÉR rendszerbe történő csatlakozása 2017. évben végrehajtott informatikai rendszer továbbfejlesztésével, új vízügyi modul kialakításával megvalósulhatott ...

2018/02/06 16:39
TÉR statisztikai adatküldés határideje: 2018. 02. 15.

Tisztelt Helyi Szervezeti Támogató!


A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2018. január 31-ig le kell folytatnia a teljesítményértékelést a Korm. rendeletnek és a 10/2013. (VI.30.) KIM rendeletnek megfelelően.
A Belügyminisztérium ...

2017/11/14 12:09
Tájékoztató a TÉR továbbfejlesztéséről

Tisztelt TÉR Szervezeti Támogató!

A Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztályának Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztálya tájékoztatja Önt, hogy 2018. január 1-től megújul a TÉR rendszer. A megújulással kapcsolatban több változásra hívjuk fel figyelmét, ezzel is elősegítve a könnyebb ...


Kérdését, észrevételét az alábbi elérhetőségeken keresztül jelezheti részünkre:
Belügyminisztérium
Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály
Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály

Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztály
Cím: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

E-mail: ter.info@bm.gov.hu
Mobil: +36 30/955 - 1436

Regisztrációval és rendszerhasználattal kapcsolatban kérjük, hívja a TÉR Centrum koordinátorunkat:
Telefonszám: +36 1 550 – 2128, +36 1 550 - 2133

Informatikai és módszertani kérdésekben kérjük, hívja az alábbi számot:
Telefonszám: +36 1 550 – 2128, +36 1 550 - 2133
Mobil: +36 30/955 - 1436
  Kttv. TÉR   KIT TÉR Minisztérium   KIT TÉR Kormányhivatal   Vízügyi TÉR